فیلم اعدام فرعون طرفداران زیادی در مصر پیدا کرده، به طوری که رژیم حسنی مبارک را به عکس العمل واداشته است. دستگاه قضایی مصر آذرماه دادخواست هایی را در شکایت از دولت ایران و کارگردان فیلم «اعدام فرعون» و درخواست توقف پخش این فیلم در رسانه های مصری بررسی می کند.
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X